ProDOC - Professional eDocument Management Systems

         ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (eDocument) ภายในองค์กร นำเข้าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เช่น PDF, Image หรือการแปลงเอกสารที่อยู่ในรูปแบบกระดาษไปสู่รูปแบบดิจิทัลด้วยการสแกนภาพถ่ายหรือนำเข้า มีระบบรักษาความปลอดภัยเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการสูญหายของเอกสารในองค์กร และ ลดอัตราการใช้กระดาษในองค์กรได้กว่า 80%
         ProDOC เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึงสองรางวัลคือ รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ และรางวัล Thailand ICT Awards

ProDOC eSystems
รางวัลและผลงาน
บริการ
ฟรี แอปฯ
ไทยผลิต สัญชาติไทย

ProDOC eSystems

ProDOC - eDocument

         ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร นำเข้าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เช่น PDF, Image หรือเอกสารจากการสแกนผ่านสแกนเนอร์ ออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บเอกสารได้อย่างอิสระ กำหนดสิทธิการเข้าถึงเอกสาร พร้อมเครื่องมืออัจฉริยะ AI ตรวจสอบเอกสารสำหรับนำข้อความ สาระสำคัญออกมาจากเอกสารโดยอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้เป็นดัชนีสืบค้นเอกสาร หรือนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีระบบรักษาความปลอดภัยเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการสูญหายของเอกสารในองค์กร และ ลดอัตราการใช้กระดาษในองค์กรได้กว่า 80%

Smart School Bus
ProDOC  -  eFlow

         (eDocument Flow) ประมวลผลลำดับขั้นตอนกระบวนการงานเอกสาร ออกแบบเส้นทางเดินเอกสารได้อย่างอิสระ ปรับให้เข้ากับองค์กรได้อย่างเหมาะสม การประมวลผลกระบวนการในแต่ละขั้นตอนจะถูกส่งไปถึงผู้รับเพื่ออนุมัติเซ็นเอกสาร (eSignature) การดำเนินการต่าง ๆ การแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ตามสเต็ปขั้นตอนที่ถูกออกแบบไว้แล้วโดยอัตโนมัติ
         AI ที่ทำงานร่วมกับ eRecognition นำข้อมูลที่อ่านได้จากเอกสาร มาวิเคราะห์เอกสารระหว่างที่นำเข้าจัดเก็บ ตรวจสอบและเลือกเส้นทางเดินเอกสารที่ออกแบบด้วย eFlow เพื่อนำเอกสารเก็บเข้าปลายทางตามผังโครงสร้างขององค์กรได้โดยอัตโนมัติ

Smart GPS
ProDOC  -  eSignature

         การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร ที่ได้รับจาก eFlow ตามขั้นตอนที่ถูกออกแบบไว้แล้ว ProDOC นำเทคโนโลยี e-ID, e-Authentication, e-Audit ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว มีความน่าเชื่อถือสูง เมื่อต้องลงนามเอกสารที่จัดเก็บอยู่ใน ProDOC สามารถตรวจสอบ ติดตามพฤติกรรม สามารถยืนยันตัวบุคคลผู้ลงนามในเอกสาร ตรวจสอบได้ว่าได้ลงนามในเอกสารจริงหรือไม่ ลงนามเอกสารหน้าใด ได้อ่านข้อความในเอกสารแล้วก่อนลงนามหรือไม่

Smart GPS Tracking
ProDOC  -  eRoom

         ระบบห้องประชุมออนไลน์ส่วนตัวขององค์กร การกำหนดตารางการจองห้องประชุม การเชิญผู้ประชุมเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เป็นคุณสมบัติพิเศษที่รวมอยู่ใน ProDOC eSystems เพื่อให้องค์กรของคุณเป็น eOffice สมบูรณ์ยิ่งขึ้น คุณสามารถบริหารงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในองคกร์ พร้อมการจัดการการประชุมออนไลน์ได้ในระบบเดียว
         อีกหนึ่งคุณสมบัติของ eRoom คือ เมื่อคุณมีการจัดการเอกสารที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกองค์กร และมีวาระประชุมที่ต้องประชุมร่วมกัน eRoom สามารถส่งคำเชิญให้ผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ภายนอกมาเข้าร่วมประชุมออนไลน์กับคุณ ในห้องประชุมขององค์กรของคุณได้ ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง

Smart Video Conference
ProDOC  -  eRecognition

         การรับรู้ตัวอักษรบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Optical Character Recognition (OCR) ProDOC นำ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ตัวอักษรบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ประเภทเอกสารและจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ในโครงสร้างห้องเก็บเอกสาร การจัดทำดัชนีสืบค้นเอกสาร การนำข้อมูลส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง eRecognition อ่านข้อความ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ทุกภาษาในแถบภูมิภาคอาเซียน และภาษาอื่น ๆ อีกหลายภาษา มีความถูกต้องแม่นยำสูง สามารถอ่านลายที่เขียนตัวบรรจง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อ่านบาร์โค้ด คิวอาร์โค้ดต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ

สถาปัตยกรรม

Artificial Intelligence (AI)

ProDOC AI สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบเอกสารที่นำเข้ามาจัดเก็บ รับรู้ได้ว่าเอกสารต้องนำไปเก็บที่โครงสร้างใด ข้อมูลบนเอกสารบริเวณใดที่ต้องการนำไปเป็นดัชนีสำหรับสืบค้นเอกสาร นำไปตั้งชื่อเอกสาร โดยอัตโนมัติ และการสังเคราะห์เสียงพูดให้เป็นข้อความแทนการพิมพ์ เพื่อทำดัชนีสืบค้นเอกสาร และการค้นหาเอกสาร

Speech Recognition

การสังเคราะห์เสียงพูด เป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ แทนการพิมพ์ด้วยมือ หรือข้อความที่ไม่สามารถใช้ OCR อ่านข้อมูลบนภาพเอกสารได้ เป็นโมดูลที่ทำงานร่วมกับ OCR เพื่อลดภาระและประหยัดเวลาของผู้ใช้งาน ในการทำดัชนีสืบค้นเอกสาร

E2Ee (End to End Encryption)

ProDOC ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัส AES 256 เข้ารหัสความปลอดภัยเอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดเก็บอยู่บน ProDOC Cloud หรือ ProDOC Server และการดูเอกสารที่ปลายทางด้วย ProDOC Application

e-ID (Electronic Identification)

ProDOC ยืนยันตัวตน และระบุตัวตนผู้ใช้งานด้วย e-ID ซึ่งสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลได้ สามารถตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมตัวบุคคลที่ทำธุรกรรมได้

OTP (One Time Password)

ProDOC ใช้ OTP เป็นรหัสความปลอดภัยในการยืนยันตัวบุคคล ซึ่งรหัสจะถูกใช้ครั้งเดียว และรหัสมีเวลาหมดอายุ มีความปลอดภัยสูงกว่าการใช้รหัสผ่านแบบเดิม

Award-Winner

เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ
เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ


         มีผลงานส่งเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 178 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภท บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล จำนวน 88 ผลงาน และ ประเภทนิสิต นักศึกษา จำนวน 90 ผลงาน
         ProDOC เป็น 1 ใน 88 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลผลงานโดดเด่นด้าน Business Application ประเภทบุคคลทั่วไป

Thailand ICT Awards


         ProDOC ได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวด eGovernment & Services Applications
         ProDOC เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สัญชาติไทยรายแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

บริการ สแกนเอกสาร พร้อมจัดทำดัชนีสืบค้น

Smart Scan
Smart Scan

eDocument Scan Service บริการสแกนเอกสาร พร้อมจัดทำ ดัชนีสืบค้นเอกสาร สแกนเอกสารภายในองค์กรของคุณ ด้วยเครื่องมือ และซอฟต์แวร์บริหารและจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อันทรงประสิทธิภาพของ ProDOC และ SmartOCR

ฟรี แอปพลิเคชัน ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยผลิต (ต่างชาติก็ใช้ได้)

Smart Screen Character Recognition
Smart SCR

Smart Screen Character Recognition แอปพลิเคชันสำหรับอ่านข้อความบนจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ณ ตำแหน่งที่คุณเลือกไว้ ซึ่งเป็นภาพของ ลายมือตัวบรรจง ตัวอักษร QR-Code หรือ Barcode ส่งผ่านคลาวด์ไปประมวลผลที่ SmartOCR Server คุณสามารถสำเนาข้อความที่อ่านมาได้ ไปใช้งานได้ตามความต้องการแทนการพิมพ์ ซึ่งประหยัดเวลาในการพิมพ์เอกสารที่มีข้อความจำนวนมาก

*** ฟรี สำหรับใช้ส่วนบุคคล นักเรียน นักศึกษา ***

ชื่อผู้ใช้: student
รหัสผ่าน: student

ลูกค้าบางส่วนของเรา

ติดต่อเรา 

พุทฒิพงษ์
(จิ๋ว)

Tel: 081-236-5695

กิตติพงศ์
(อี๊ด)

Tel: 081-833-3225

พรรณรังษี
(อุ๋ย)

Tel: 081-834-2151

ชนาวิน
(ช้าง)

Tel: 081-848-3048​

พิเศษสิฐ
(อู๋)

Tel: 061-541-6995

สหทยา
(กอล์ฟ)

Tel: 089-356-1692

Address

888/10 Pracha Rat Bamphen Rd.
Samsen Nok, Huai Khwang
Bangkok 10320 (Thailand)

Contact Us

Email:
     info@psm.co.th
Phone:
     +66 (2) 402-6989 
Fax:
     +66 (2) 402 6989